SINANJU GUNDAM by han do hyeop 2019.04.02 19:33

SINANJU

 

 

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

SINANJU  (0) 2019.04.02
GUNDAM OO  (0) 2019.04.02
Gyunei Guss’s JAGD DOGA  (0) 2019.04.02
V GUNDAM  (0) 2019.04.02
징크스 건담  (0) 2019.04.02
SINANJU STEIN  (0) 2019.04.02
GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02

GUNDAM OO

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

SINANJU  (0) 2019.04.02
GUNDAM OO  (0) 2019.04.02
Gyunei Guss’s JAGD DOGA  (0) 2019.04.02
V GUNDAM  (0) 2019.04.02
징크스 건담  (0) 2019.04.02
SINANJU STEIN  (0) 2019.04.02
GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02

.야크트 도가 RE/100 1:100size
.Gyunei Guss’s JAGD DOGA

 

 

 

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

SINANJU  (0) 2019.04.02
GUNDAM OO  (0) 2019.04.02
Gyunei Guss’s JAGD DOGA  (0) 2019.04.02
V GUNDAM  (0) 2019.04.02
징크스 건담  (0) 2019.04.02
SINANJU STEIN  (0) 2019.04.02
GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02
V GUNDAM GUNDAM by han do hyeop 2019.04.02 19:25

V GUNDAM

 

 

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

SINANJU  (0) 2019.04.02
GUNDAM OO  (0) 2019.04.02
Gyunei Guss’s JAGD DOGA  (0) 2019.04.02
V GUNDAM  (0) 2019.04.02
징크스 건담  (0) 2019.04.02
SINANJU STEIN  (0) 2019.04.02
GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02

징크스 건담

 

 

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

GUNDAM OO  (0) 2019.04.02
Gyunei Guss’s JAGD DOGA  (0) 2019.04.02
V GUNDAM  (0) 2019.04.02
징크스 건담  (0) 2019.04.02
SINANJU STEIN  (0) 2019.04.02
GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02
GUNDAM FENICE RINASCITA  (0) 2019.04.02

SINANJU STEIN

 

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

Gyunei Guss’s JAGD DOGA  (0) 2019.04.02
V GUNDAM  (0) 2019.04.02
징크스 건담  (0) 2019.04.02
SINANJU STEIN  (0) 2019.04.02
GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02
GUNDAM FENICE RINASCITA  (0) 2019.04.02
PG STRIKE  (0) 2019.04.02

GREAT MAZINGER

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

V GUNDAM  (0) 2019.04.02
징크스 건담  (0) 2019.04.02
SINANJU STEIN  (0) 2019.04.02
GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02
GUNDAM FENICE RINASCITA  (0) 2019.04.02
PG STRIKE  (0) 2019.04.02
MEGA STRIKE  (0) 2019.04.02

UNICORN SD

 

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

징크스 건담  (0) 2019.04.02
SINANJU STEIN  (0) 2019.04.02
GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02
GUNDAM FENICE RINASCITA  (0) 2019.04.02
PG STRIKE  (0) 2019.04.02
MEGA STRIKE  (0) 2019.04.02
GUNDAM BAEL  (0) 2018.10.27

GUNDAM FENICE RINASCITA

 

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

SINANJU STEIN  (0) 2019.04.02
GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02
GUNDAM FENICE RINASCITA  (0) 2019.04.02
PG STRIKE  (0) 2019.04.02
MEGA STRIKE  (0) 2019.04.02
GUNDAM BAEL  (0) 2018.10.27
F91 - F16  (0) 2018.10.27

PG STRIKE 1:60

 

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

GREAT MAZINGER  (0) 2019.04.02
UNICORN SD  (0) 2019.04.02
GUNDAM FENICE RINASCITA  (0) 2019.04.02
PG STRIKE  (0) 2019.04.02
MEGA STRIKE  (0) 2019.04.02
GUNDAM BAEL  (0) 2018.10.27
F91 - F16  (0) 2018.10.27
STRIKE FREEDOM GUNDAM  (0) 2018.10.27

MEGA STRIKE 1:60

 

 

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

UNICORN SD  (0) 2019.04.02
GUNDAM FENICE RINASCITA  (0) 2019.04.02
PG STRIKE  (0) 2019.04.02
MEGA STRIKE  (0) 2019.04.02
GUNDAM BAEL  (0) 2018.10.27
F91 - F16  (0) 2018.10.27
STRIKE FREEDOM GUNDAM  (0) 2018.10.27
BRACER PHOENIX  (0) 2018.10.27

GUNDAM BAEL RE 1:100'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

GUNDAM FENICE RINASCITA  (0) 2019.04.02
PG STRIKE  (0) 2019.04.02
MEGA STRIKE  (0) 2019.04.02
GUNDAM BAEL  (0) 2018.10.27
F91 - F16  (0) 2018.10.27
STRIKE FREEDOM GUNDAM  (0) 2018.10.27
BRACER PHOENIX  (0) 2018.10.27
JUSTICE GUNDAM  (0) 2018.10.27

F91 - F16 'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

PG STRIKE  (0) 2019.04.02
MEGA STRIKE  (0) 2019.04.02
GUNDAM BAEL  (0) 2018.10.27
F91 - F16  (0) 2018.10.27
STRIKE FREEDOM GUNDAM  (0) 2018.10.27
BRACER PHOENIX  (0) 2018.10.27
JUSTICE GUNDAM  (0) 2018.10.27
SWORD STRIKE  (0) 2018.08.04

STRIKE FREEDOM GUNDAM 
'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

MEGA STRIKE  (0) 2019.04.02
GUNDAM BAEL  (0) 2018.10.27
F91 - F16  (0) 2018.10.27
STRIKE FREEDOM GUNDAM  (0) 2018.10.27
BRACER PHOENIX  (0) 2018.10.27
JUSTICE GUNDAM  (0) 2018.10.27
SWORD STRIKE  (0) 2018.08.04
ARALE & 602art  (0) 2018.08.04

PACIFIC RIM - BRACER PHOENIX
'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

GUNDAM BAEL  (0) 2018.10.27
F91 - F16  (0) 2018.10.27
STRIKE FREEDOM GUNDAM  (0) 2018.10.27
BRACER PHOENIX  (0) 2018.10.27
JUSTICE GUNDAM  (0) 2018.10.27
SWORD STRIKE  (0) 2018.08.04
ARALE & 602art  (0) 2018.08.04
부부의 삶  (0) 2018.08.04

JUSTICE GUNDAM


'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

F91 - F16  (0) 2018.10.27
STRIKE FREEDOM GUNDAM  (0) 2018.10.27
BRACER PHOENIX  (0) 2018.10.27
JUSTICE GUNDAM  (0) 2018.10.27
SWORD STRIKE  (0) 2018.08.04
ARALE & 602art  (0) 2018.08.04
부부의 삶  (0) 2018.08.04
BAEL  (0) 2018.08.04


SWORD STRIKE MG 1/100

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

STRIKE FREEDOM GUNDAM  (0) 2018.10.27
BRACER PHOENIX  (0) 2018.10.27
JUSTICE GUNDAM  (0) 2018.10.27
SWORD STRIKE  (0) 2018.08.04
ARALE & 602art  (0) 2018.08.04
부부의 삶  (0) 2018.08.04
BAEL  (0) 2018.08.04
METAL BROTHERS  (0) 2018.08.04


ARALE & 602art
'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

BRACER PHOENIX  (0) 2018.10.27
JUSTICE GUNDAM  (0) 2018.10.27
SWORD STRIKE  (0) 2018.08.04
ARALE & 602art  (0) 2018.08.04
부부의 삶  (0) 2018.08.04
BAEL  (0) 2018.08.04
METAL BROTHERS  (0) 2018.08.04
MK-2  (0) 2018.08.04

부부의 삶
'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

JUSTICE GUNDAM  (0) 2018.10.27
SWORD STRIKE  (0) 2018.08.04
ARALE & 602art  (0) 2018.08.04
부부의 삶  (0) 2018.08.04
BAEL  (0) 2018.08.04
METAL BROTHERS  (0) 2018.08.04
MK-2  (0) 2018.08.04
TALLGEESE EW  (0) 2018.08.04
BAEL GUNDAM by han do hyeop 2018.08.04 13:09

GUNDAM  BAEL   RE 1:100

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

SWORD STRIKE  (0) 2018.08.04
ARALE & 602art  (0) 2018.08.04
부부의 삶  (0) 2018.08.04
BAEL  (0) 2018.08.04
METAL BROTHERS  (0) 2018.08.04
MK-2  (0) 2018.08.04
TALLGEESE EW  (0) 2018.08.04
어둠과 해  (0) 2018.08.04


아기 금속 삼형제 METAL BROTHERS
'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

ARALE & 602art  (0) 2018.08.04
부부의 삶  (0) 2018.08.04
BAEL  (0) 2018.08.04
METAL BROTHERS  (0) 2018.08.04
MK-2  (0) 2018.08.04
TALLGEESE EW  (0) 2018.08.04
어둠과 해  (0) 2018.08.04
THE DARK IRONS / ONE  (0) 2018.06.08
MK-2 GUNDAM by han do hyeop 2018.08.04 13:03

RX - 178 GUNDAM MK-2    MG 1:100


'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

부부의 삶  (0) 2018.08.04
BAEL  (0) 2018.08.04
METAL BROTHERS  (0) 2018.08.04
MK-2  (0) 2018.08.04
TALLGEESE EW  (0) 2018.08.04
어둠과 해  (0) 2018.08.04
THE DARK IRONS / ONE  (0) 2018.06.08
SD SAZABI 핫초코 버전  (0) 2018.06.08

TALLGEESE EW  RG 1:144

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

BAEL  (0) 2018.08.04
METAL BROTHERS  (0) 2018.08.04
MK-2  (0) 2018.08.04
TALLGEESE EW  (0) 2018.08.04
어둠과 해  (0) 2018.08.04
THE DARK IRONS / ONE  (0) 2018.06.08
SD SAZABI 핫초코 버전  (0) 2018.06.08
HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET  (0) 2018.06.08

어둠과 해........................................................
Strike Freedom on the Dark & astray of Sun


'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

METAL BROTHERS  (0) 2018.08.04
MK-2  (0) 2018.08.04
TALLGEESE EW  (0) 2018.08.04
어둠과 해  (0) 2018.08.04
THE DARK IRONS / ONE  (0) 2018.06.08
SD SAZABI 핫초코 버전  (0) 2018.06.08
HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET  (0) 2018.06.08
SD ASTRAY 해적 버전 도색  (0) 2018.06.08

THE DARK IRONS / ONE'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

MK-2  (0) 2018.08.04
TALLGEESE EW  (0) 2018.08.04
어둠과 해  (0) 2018.08.04
THE DARK IRONS / ONE  (0) 2018.06.08
SD SAZABI 핫초코 버전  (0) 2018.06.08
HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET  (0) 2018.06.08
SD ASTRAY 해적 버전 도색  (0) 2018.06.08
ASTRAEA  (0) 2018.04.14


SD SAZABI 핫초코 버전'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

TALLGEESE EW  (0) 2018.08.04
어둠과 해  (0) 2018.08.04
THE DARK IRONS / ONE  (0) 2018.06.08
SD SAZABI 핫초코 버전  (0) 2018.06.08
HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET  (0) 2018.06.08
SD ASTRAY 해적 버전 도색  (0) 2018.06.08
ASTRAEA  (0) 2018.04.14
유광 마감 High Gloss  (0) 2018.04.11

HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET
'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

어둠과 해  (0) 2018.08.04
THE DARK IRONS / ONE  (0) 2018.06.08
SD SAZABI 핫초코 버전  (0) 2018.06.08
HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET  (0) 2018.06.08
SD ASTRAY 해적 버전 도색  (0) 2018.06.08
ASTRAEA  (0) 2018.04.14
유광 마감 High Gloss  (0) 2018.04.11
SINANJU RG 1:144  (0) 2018.04.11

SD ASTRAY 해적 버전 도색


'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

THE DARK IRONS / ONE  (0) 2018.06.08
SD SAZABI 핫초코 버전  (0) 2018.06.08
HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET  (0) 2018.06.08
SD ASTRAY 해적 버전 도색  (0) 2018.06.08
ASTRAEA  (0) 2018.04.14
유광 마감 High Gloss  (0) 2018.04.11
SINANJU RG 1:144  (0) 2018.04.11
HI-V GUNDAM MG  (0) 2018.03.23
ASTRAEA GUNDAM by han do hyeop 2018.04.14 21:58

GNY-001F

GUNDAM ASTRAEA type-F


RE 1:100
http://doo2by.tistory.com 

copyright ⓒ  DO HYEOP™ .All Rights Reserved.

'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

SD SAZABI 핫초코 버전  (0) 2018.06.08
HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET  (0) 2018.06.08
SD ASTRAY 해적 버전 도색  (0) 2018.06.08
ASTRAEA  (0) 2018.04.14
유광 마감 High Gloss  (0) 2018.04.11
SINANJU RG 1:144  (0) 2018.04.11
HI-V GUNDAM MG  (0) 2018.03.23
HI-V GUNDAM MG  (0) 2018.03.22

SINANJU RG 1:144


유광 마감 High Gloss


http://doo2by.tistory.com 

copyright ⓒ  DO HYEOP™ .All Rights Reserved.


'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET  (0) 2018.06.08
SD ASTRAY 해적 버전 도색  (0) 2018.06.08
ASTRAEA  (0) 2018.04.14
유광 마감 High Gloss  (0) 2018.04.11
SINANJU RG 1:144  (0) 2018.04.11
HI-V GUNDAM MG  (0) 2018.03.23
HI-V GUNDAM MG  (0) 2018.03.22
HI-V GUNDAM MG  (0) 2018.03.20